O Mediátorovi roku

Mediace stojí v České republice před významným mezníkem.

Tomáš Horáček

Na jedné straně praktické zkušenosti a také statistiky ukazují, že obliba mediace ve společnosti roste a že i soudy začínají proces stále více vnímat jako prostředek umožňující efektivnější a rychlejší ukončení vedených řízení.

Na straně druhé jsme však současně svědky toho, že v rámci přípravy věcného záměru nového civilního řádu soudního, který má nahradit stávající občanský soudní řád, dochází k zásadnímu nepochopení významu prvního setkání s mediátorem, který má být z právního řádu vypuštěn.

Oceňovány budou kategorie: rodinný mediátor, mediátor v obchodních věcech, mediátor pro bono, právnická osoba podporující mediaci, mediátor advokát (ČAK), advokátní kancelář podporující mediaci (ČAK) a mediátor mezi obětí a pachatelem (PMS ČR)

Je třeba, aby mediátoři více než kdy dříve vyjádřili svá stanoviska a podporu mediace, aby projevili schopnost semknout se ke společnému cíli, kterým je zachování úpravy prvního setkání s mediátorem v právním řádu České republiky a aby společně pracovali na dalším rozvoji mediace. Při neexistenci profesní komory mediátorů je však dosažení společného postupu obtížné.

Abychom podpořili mediaci a vytvořili platformu pro skutečně diskusní a společenské setkání mediátorů, jehož nedílnou součástí bude i propagace mediace v očích široké veřejnosti i jiných profesí (advokátů, soudců atd.), rozhodli jsme se uspořádat setkání, které bude především platformou pro vyjádření názorů, stanovisek a dobrých i špatných zkušeností z praxe.

Platformou, která může být podkladem pro užší sepětí mediátorů a pro vyjádření jejich společných zájmů a postojů.

Současně chceme vyjádřit poděkování mediátorům, kteří se o propagaci mediace a její podporu ve společnosti svou aktivní činností zasloužili či zaslouží.

Proto jsme se rozhodli, že počínaje rokem 2019 budeme pořádat soutěž Mediátor roku, v jejímž rámci chceme v jednotlivých kategoriích ocenit nejlepší mediátory v ČR.

Jedná se o tyto kategorie: rodinný mediátor, mediátor v obchodních věcech, mediátor pro bono, právnická osoba podporující mediaci, mediátor advokát (ČAK), advokátní kancelář podporující mediaci (ČAK) a mediátor mezi obětí a pachatelem (PMS ČR).

Rok 2019 přitom považujeme za jakýsi „nultý“ ročník, v němž jsme  koncepci soutěže blíže představili a současně uvedli první vybrané osobnosti do Síně slávy.

Domníváme se, že i toto každoroční „klání“ mediátorů může pozitivně přispět k propagaci činnosti mediátorů a může vést k dalšímu rozšiřování kladného vnímání mediace v celé společnosti.

Chci nominovat

Mediátora (obecné kategorie)

Za Českou advokátní komoru

Za Probační a mediační službu ČR